Villkor och policy

Villkor för användning av webbplatsen

1. Villkor

Genom att gå in på den här webbplatsen godkänner du att du är bunden av webbplatsens användarvillkor, tillämpliga lagar och förordningar och deras efterlevnad. Om du inte håller med om något av de angivna villkoren får du inte använda eller få tillgång till denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av relevant upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.

2. Användning av licensen

 1. Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (data eller programmering) på Rollspelas webbplats endast för enskild och icke-affärsmässig användning. Detta är bara ett tillstånd av licens och inte ett utbyte av titel, och under detta tillstånd får du inte:
  1. ändra eller kopiera materialet;
  2. använda materialet för kommersiell användning eller för offentlig presentation (affärsmässigt eller icke-affärsmässigt);
  3. försöka dekompilera eller bygga om någon produkt eller något material som finns på Rollspelas webbplats;
  4. ta bort upphovsrätt eller annan begränsande dokumentation från materialet, eller
  5. överföra materialet till någon annan eller till och med “spegla” materialet på en annan server.
 2. Detta tillstånd kan följaktligen avslutas om du inte respekterar någon av dessa begränsningar och kan avslutas av Rollspela närhelst det anses lämpligt. Efter att tillståndet har avslutats eller när ditt visningstillstånd har avslutats måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektronisk eller tryckt form.

3. Ansvarsfriskrivning

 1. Materialet på Rollspelas webbplats ges “i befintligt skick”. Rollspela lämnar inga garantier, vare sig kommunicerade eller föreslagna, och avstår därmed från och upphäver alla andra garantier, inklusive utan hinder, härledda garantier eller påståenden om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke intrång i licensierad egendom eller andra intrång i rättigheter. Vidare garanterar Rollspela inte och gör inga utfästelser om precisionen, de sannolika resultaten eller den orubbliga kvaliteten på utnyttjandet av materialet på sin webbplats eller som generellt identifierar med sådant material eller på destinationer som är kopplade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Rollspela eller dess leverantörer ska inte vid något tillfälle vara ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av information eller nytta, eller på grund av störningar i verksamheten) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på Rollspelas webbsida, oavsett om Rollspela eller en av Rollspela godkänd agent muntligen eller skriftligen har informerats om sannolikheten för sådan skada. Eftersom några rättsordningar inte tillåter begränsningar av avledda garantier eller hinder för skyldigheter för allvarliga eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar inte göra någon skillnad för dig.

5. Ändringar och felskrivningar

Materialet på Rollspelas webbplats kan innehålla typografiska eller fotografiska fel. Rollspela garanterar inte att materialet på webbplatsen är exakt, färdigt eller aktuellt. Rollspela kan komma att genomföra förbättringar av det material som finns på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande. Rollspela gör dock inga ansträngningar för att uppdatera materialet.

6. Länkar

Rollspela har inte kontrollerat majoriteten av de webbplatser eller länkar som är kopplade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbsida. Införandet av en koppling innebär inte att Rollspela stöder webbplatsen. Användningen av en sådan ansluten webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av webbplatsens användarvillkor

Rollspela kan uppdatera dessa användningsvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då gällande formen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag

Alla fall som identifierar Rollspelas webbplats ska administreras av lagarna i landet USA Rollspela State utan hänsyn till dess tvister om lagbestämmelser.

Allmänna villkor som gäller för användning av en webbplats.

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. På samma sätt har vi byggt upp den här policyn för att du ska kunna se hur vi samlar in, använder, förmedlar, avslöjar och utnyttjar individuella uppgifter. Nedan beskrivs vår integritetspolicy.

 • Innan eller vid tidpunkten för insamlingen av personlig information kommer vi att identifiera de syften för vilka informationen samlas in.
 • Vi samlar in och använder individuella uppgifter endast för att uppfylla de skäl som vi anger och för andra goda syften, om vi inte får samtycke från den berörda personen eller om det krävs enligt lag.
 • Vi kommer bara att behålla individuella uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla dessa krav.
 • Vi samlar in enskilda uppgifter på lagliga och rimliga sätt och, när det är lämpligt, med den berörda personens information eller samtycke.
 • Personlig information bör vara viktig för de ändamål för vilka den ska användas, och i den utsträckning som är nödvändig för dessa ändamål bör den vara exakt, fullständig och uppdaterad.
 • Vi kommer att skydda enskilda uppgifter med hjälp av säkerhetssköldar mot olyckor eller inbrott, och även obehörig åtkomst, spridning, duplicering, användning eller ändring.
 • Vi kommer omedelbart att ge kunderna tillgång till vår policy och våra förfaranden för administration av individuella uppgifter.

Vi fokuserar på att leda vår verksamhet i enlighet med dessa standarder med ett specifikt slutmål att garantera att sekretessen för enskilda uppgifter är säker och bibehållen.